Voorwaarden en privacy statement

Algemene voorwaarden Fysiotherapie

Tarief
Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden behandelingen door de
fysiotherapeut (tot een maximum aantal behandelingen per jaar) vergoed. Raadpleeg uw
polisvoorwaarden. Indien u geen aanvullende verzekering heeft betaalt u de behandelingen zelf, mits
u op verwijzing van een arts wordt aangemeld met een chronische indicatie. In dit geval heeft u vanaf
de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering (Let op: de basisverzekering heeft
een eigen risico van minimaal € 385 per jaar).

Betaling
Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, worden uw behandelingen na afloop van iedere maand
gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is worden de rekeningen naar u
gestuurd en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling(en).

Privacy / Geheimhouding
Iedere medewerker van ViaFysio fysiotherapie heeft geheimhoudingsplicht.
Persoonsgegevens van cliënten wordt verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en het
uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Verzuim
Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Wij zijn bij verzuim
zonder tijdige afmelding genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet
aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u ten allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van ViaFysio
fysiotherapie of de hiertoe bevoegde instantie, zoals politie of brandweer, op te volgen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.